talvimaasto-me.JPG

Ohjeet rat­sas­ta­jalle

  • Tallil­la on vas­tuu- ja oikeustur­vavaku­u­tus. Su­osit­telemme jokaiselle rat­sas­ta­jalle henkilöko­htaista tap­atur­mavaku­u­tus­ta.
  • Kos­ka is­lannin­hevoset ovat pääsään­töis­es­ti pienikokoisia, hevostemme pain­o­ra­joi­tus on 60-80 kg rat­sus­ta ri­ip­puen.
  • Saavu tallille noin puoli tun­tia en­nen rat­sas­tus­tun­nin tai val­men­nuk­sen alkua, jot­ta ehdit hakea hevosen tarhas­ta ja varus­taa sen. Maas­toil­la ja leiripäivis­sä il­moitet­tu alka­mi­sai­ka on myös saa­pumi­sai­ka. 
  • Pukeudu sään mukaises­ti. Talvel­la pukeudu lämpimi­in top­pavaat­teisi­in, kos­ka rat­sas­taes­sa tulee hel­posti kylmä. Pakkas­ra­ja -17 astet­ta. Pakkas­ra­jan ylit­tyessä on mah­dol­lisu­us teo­riaopetuk­seen. Epä­vakaisel­la sääl­lä varus­taudu sade­vaat­tein, sil­lä rat­sas­tamme myös sateel­la.
  • Hevosemme asu­vat pi­ha­tois­sa ja varus­tamme ne myös ulkona. Tallil­lamme on sisäves­sa.
_MGL1613-me.jpg

Pe­ru­u­tuse­hdot

Il­moit­tau­tu­miset rat­sas­tus­tun­neille, maas­toille, leiripäivi­in ja val­men­nuk­si­in ovat sitovia. 

  • Pe­ru­u­tuk­sen voi tehdä puhe­lim­itse tai vi­estil­lä. 
  • Rat­sas­tus­tun­nin pe­ru­mi­nen on tehtävä 24  tun­tia en­nen tun­nin ajanko­htaa. Muus­sa tapauk­ses­sa rat­sas­tus­tun­nin hin­ta laskute­taan tai veloite­taan rat­sas­tusko­r­til­ta. 
  • Maas­to­jen, leiripäivien ja val­men­nusten pe­ru­u­tus on tehtävä 2 vuorokaut­ta en­nen so­vit­tua rat­sas­tuk­sen ajanko­htaa. Muus­sa tapauk­ses­sa rat­sas­tuk­sen hin­ta laskute­taan asi­akkaal­ta. 
  • Kymme­nen ker­ran rat­sas­tusko­r­tit on käytet­tävä 5 kuukau­den sisäl­lä en­sim­mäis­es­tä käyt­tök­er­ras­ta. Ko­r­tille jääneitä ker­to­ja ei hyvitetä eikä ni­itä voi käyt­tää myöhem­min. Ko­r­tille jääneitä ker­to­ja ei myöskään voi si­irtää toiselle henkilölle. Mikäli et pääse oma­lle tun­nille­si jol­lain vi­ikol­la, voit kysyä va­paa­ta paikkaa joltain muul­ta sen vi­ikon tun­nil­ta.
  • Äkil­lisessä sairaustapauk­ses­sa il­moi­ta heti, jos et pääse os­al­lis­tu­maan so­vit­tuun rat­sas­tuk­seen. 

Yhteystiedot

San­na Palo­heimo

050 538 9557

san­na.palo­heimo(at)elisanet.fi

© Saarikylien Is­lannin­hevoset. Sivus­ton ku­vat: Saana Pa­junen, Emil­ia Hakomä­ki, Vir­pi Kur­ki, San­na Palo­heimo. Logo: Jon­na Su­urla.