Hevosia uittamassa
_MGL2344-me.jpg

Leiripäivät ja val­men­nuk­set

Jär­jestämme leiripäiviä eri teemoil­la, kuten is­lannin­hevosen askel­la­jit, rat­sas­ta­jan is­tun­ta tai maas­torat­sas­tus. Voit myös ha­lutes­sasi koo­ta oman porukan (vähin­tään 3 henkeä) ja vara­ta porukalle­si oman leiripäivän.


Leiripäivä sisältää n. 3 tun­tia rat­sas­tus­ta, teo­riao­su­u­den eri teemoil­la, lounaan sekä aami­aisen tai väli­palan ja mukavaa yhdessäoloa. Kesto noin 8 tun­tia. 


Kesäl­lä on mah­dol­lisu­us jär­jestää myös use­am­man päivän leire­jä. Ole rohkeasti yhtey­dessä ja kysy leiripäivistä ja leireistä lisää Sannal­ta (yhteystiedot löy­tyvät tämän sivun alalaidas­ta). 


Leiripäivän hin­ta: 100 eu­roa


Tallil­lamme käy myös ulkop­uolisia val­men­ta­jia ja oh­jaa­jia, kuten cen­tered rid­ing -oh­jaa­ja. Näistä val­men­nuk­sista tiedo­tamme erik­seen. Val­men­nusten hin­nat määräy­tyvät val­men­ta­jien omien hin­to­jen mukaises­ti. 


Kat­so myös: Pe­ru­u­tuse­hdotYhteystiedot

San­na Palo­heimo

050 538 9557

san­na.palo­heimo(at)elisanet.fi

© Saarikylien Is­lannin­hevoset. Sivus­ton ku­vat: Saana Pa­junen, Emil­ia Hakomä­ki, Vir­pi Kur­ki, San­na Palo­heimo. Logo: Jon­na Su­urla.