Is­lannin­hevo­nen ja askel­la­jit

Is­lannis­sa hevosia on pi­det­ty jo yli 1000 vuot­ta eristyk­sis­sä. Is­lannin­hevosen ro­dun puh­taut­ta vaal­i­taan, joten se on yksi maail­man puh­taim­mista ja van­him­mista hevos­ro­duista. 


Is­lannin­hevo­nen on rohkea, in­nokas, eteen­päin­pyrkivä ja voimakas. Is­lannin­hevosen vil­jaa eli eteen­päin­pyrkimys­tä pi­de­täänkin su­ures­sa ar­vos­sa jalostuk­ses­sa. Is­lannin­hevosen ku­u­luu li­ikkua in­nokkaasti ja ilois­es­ti eteen­päin vah­vana ja kestävänä. 


Is­lannin­hevosil­la on löy­det­ty geeni, joka määrit­tää sen askel­la­ji­taipumuk­sen. Hevosel­la voi olla hyvin vah­va lat­er­aal­isu­us ja pas­si. Toinen ääripää on kolmikäyn­ti­nen is­lannin­hevo­nen, jol­la ei ole ju­uri lainkaan lat­er­aal­isu­ut­ta. Yleen­sä is­lannin­hevo­nen on neli- tai vi­isikäyn­ti­nen. Ne­likäyn­tisel­lä hevosel­la on käyn­nin, ravin ja laukan lisäk­si myös tölt­ti. Vi­isikäyn­tisel­lä hevosel­la on myös vi­ides askel­la­ji eli pas­si.


Hevo­sis­sa voi siis olla su­uria ke­skinäisiä ero­ja jo ihan geeniper­imästä jo­htuen ja ni­itä on hyvin eri tyyp­pisiä. Mei­dän tallil­lamme on myös keskenään hyvin er­i­laisia hevosia. Ni­itä rat­saste­taan jokaisen hevosen rak­en­teen, askel­la­ji­taipumuk­sen ja koulu­tus­ta­son mukaises­ti. Es­imerkik­si samal­la tun­nil­la eri hevoset saat­ta­vat tehdä eri asioi­ta, ja tavoit­teena aina löytää hyvä tas­apaino es­imerkik­si er­i­lais­ten koulu­rat­sas­tushar­joit­tei­den avul­la. 


Jot­ta hevo­nen voi kan­taa it­sen­sä ja rat­sas­ta­jan hyvässä tas­apain­os­sa, vaa­di­taan rat­sas­ta­jal­ta hyvää var­talon­hallintaa. Kun tämän hyvän tas­apain­on löytää ja saa koke­muk­sen tahtipuh­taas­ta, kevyestä töltistä, pääsee sisälle askel­la­ji­rat­sas­tuk­sen maail­maan iloisen ja en­er­gisen is­lannin­hevosen kanssa. Sil­loin ti­etää, mik­si niin mon­et hu­rah­ta­vat täysin tähän pie­neen su­ureen hevoseen!

Vehoniemi%20hevoset-62-me.jpg

Yhteystiedot

San­na Palo­heimo

050 538 9557

san­na.palo­heimo(at)elisanet.fi

© Saarikylien Is­lannin­hevoset. Sivus­ton ku­vat: Saana Pa­junen, Emil­ia Hakomä­ki, Vir­pi Kur­ki, San­na Palo­heimo. Logo: Jon­na Su­urla.